Księgowość i obsługa prawna dla spółek
Od ponad 25 lat

Kadry i płace w spółce
Od ponad 25 lat

Kontakt

BDB CONSULTING SP. Z O.O. 
Godziny pracy: 9.00 - 17.00
Zadzwoń: 0-800-801-011

 
 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

przekazana w trybie art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest „BDB CONSULTING” sp. z o.o., ul. Nawrot 4, 90-060 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000096367, NIP 7281292267, REGON 471372700, kapitał zakładowy: 50 000 zł.

Możesz się z nami skontaktować pod nr tel. 42 636 22 30 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: office@bdbconsulting.pl.

Zakres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane możemy przetwarzać w związku z:

 • podjęciem współpracy z nami w zakresie oferowanych przez nas usług,
 • podjęciem współpracy z Twoim pracodawcą / zleceniodawcą / reprezentowanym przez Ciebie podmiotem i podaniem nam przez niego Twoich danych na potrzeby kontaktu w ramach takiej współpracy,
 • zgłoszeniem przez Ciebie chęci otrzymywania drogą elektroniczną newslettera lub wiadomości zawierających informacje o naszych usługach.

Przetwarzane przez nas dane to najczęściej Twoje imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko służbowe. Jeśli jesteś indywidualnym przedsiębiorcą podejmującym z nami współpracę przetwarzamy także Twój NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego i ewentualnie inne dane określone w zawartej z nami umowie.

Cel, podstawa prawna i czas przetwarzania danych osobowych

Twoje dane możemy przetwarzać w następujących celach:

 • Jeżeli podjęliśmy współpracę z Tobą w zakresie oferowanych przez nas usług - przetwarzamy dane w celu wykonania umowy na realizację tych usług i na potrzeby podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem tej umowy [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO], na potrzeby procesu ustalenia i dochodzenia związanych z umową roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] oraz w celu realizacji ustawowych obowiązków w zakresie prowadzenia przez nas ewidencji i dokumentacji księgowo-rachunkowej [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO]; dane przetwarzamy do czasu wykonania / wygaśnięcia umowy, a po tym czasie - tylko, jeśli jest to prawem wymagane lub dozwolone, np. w celu dochodzenia roszczeń (przez okres ich przedawnienia) albo w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej przez wymagany przepisami prawa okres;
 • Jeżeli jesteś pracownikiem / zleceniobiorcą / przedstawicielem naszego kontrahenta, wskazanym przez niego jako osoba do kontaktu – przetwarzamy dane na potrzeby komunikacji w celu realizacji umowy łączącej nas z naszym kontrahentem [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]; dane przetwarzamy do czasu zakończenia współpracy lub zgłoszenia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu;
 • Jeżeli zamówiłeś nasz newsletter lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną wiadomości zawierających informacje o naszych usługach – przetwarzamy dane w celu wysyłania ww. materiałów na podany adres e-mail [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną]; dane przetwarzamy do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody;

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane możemy przekazać, w niezbędnym zakresie, podmiotom zapewniającym obsługę niezbędnych procesów związanych z bieżącym funkcjonowaniem naszej firmy i realizacją naszych usług, jak np. podmiotom świadczącym usługi w zakresie rozliczeń finansowych, hostingu i innych usług informatycznych, dostarczania przesyłek, zapewniającym usługi prawne oraz podwykonawcom naszych usług. Nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Skutki niepodania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ich niepodanie może jednak uniemożliwić zawarcie umowy lub prawidłową realizację naszych obowiązków związanych z zawartą umową; nie będzie również możliwe przesłanie newslettera lub informacji o naszych usługach.

Prawa związane z przetwarzaniem danych  

Przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do danych osobowych, w tym pozyskania ich kopii,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych, z zastrzeżeniem wyjątków określonych prawem,
 • ograniczenia przetwarzania danych, np. gdy istnieje wątpliwość, czy dane nie są przetwarzane w nadmiernym zakresie
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych,
 • prawo do wycofania zgody, w zakresie w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli Administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Nie podejmujemy, przy wykorzystaniu posiadanych danych osobowych, decyzji zautomatyzowanych, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z nami pod wskazanym wyżej numerem telefonu lub adresem e-mail.

 

                                                                                

Polityka prywatności

Niniejszy dokument skierowany jest do użytkowników strony internetowej www.bdbconsulting.pl (dalej – „Serwis”). Zostały w nim opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych osobowych użytkowników Serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich oraz danych gromadzonych automatycznie w serwisie za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest „BDB CONSULTING” sp. z o.o., ul. Nawrot 4, 90-060 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000096367, NIP 7281292267, REGON 471372700, kapitał zakładowy: 50 000 zł.

Możesz się z nami skontaktować pod nr tel. 42 636 22 30 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: office@bdbconsulting.pl.

Zakres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane możemy przetwarzać w związku z wysłaniem przez Ciebie zgłoszenia w formularzu kontaktowym na naszej stronie internetowej.

Przetwarzamy dane podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym, np. Twoje imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko służbowe.

Cel, podstawa prawna i czas przetwarzania danych osobowych

Jeżeli skierowałeś do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej, przetwarzamy podane przez Ciebie dane w celu odpowiedzi na wysłane zgłoszenie [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO]; jeżeli zapytanie dotyczy przesłania naszej oferty, Twoje zapytanie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; dane przetwarzamy do czasu obsługi zgłoszenia w ramach formularza kontaktowego, względnie – złożenia uzasadnionego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane możemy przekazać, w niezbędnym zakresie, podmiotom zapewniającym obsługę niezbędnych procesów związanych z bieżącym funkcjonowaniem naszej firmy i realizacją naszych usług, jak np. podmiotom świadczącym usługi w zakresie hostingu i innych usług informatycznych, podwykonawcom naszych usług, podmiotom zapewniającym usługi prawne oraz dostawcom narzędzi służących do analityki działania strony internetowej. Nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Skutki niepodania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ich niepodanie może jednak uniemożliwić odpowiedź na zgłoszenie w formularzu kontaktowym lub przesłanie informacji o naszych usługach.

Prawa związane z przetwarzaniem danych  

Przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do danych osobowych, w tym pozyskania ich kopii,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych, z zastrzeżeniem wyjątków określonych prawem,
 • ograniczenia przetwarzania danych, np. gdy istnieje wątpliwość, czy dane nie są przetwarzane w nadmiernym zakresie
 • prawo do wycofania zgody, w zakresie w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli Administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Nie podejmujemy, przy wykorzystaniu posiadanych danych osobowych, decyzji zautomatyzowanych, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z nami pod wskazanym wyżej numerem telefonu lub adresem e-mail.

Pliki cookies

 

Tak, jak ma to miejsce w przypadku większości stron internetowych, w trakcie odwiedzania naszej strony internetowej w sposób automatyczny - za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii - zbierane są następujące dane: adres IP przypisany do komputera/innego urządzenia użytkownika, strona internetowa, z której nastąpiło wejście na naszą stroną internetową, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Jednocześnie umożliwia to zbieranie informacji o wizycie użytkownika na naszej stronie i sposobie korzystania z niej, jak np. data i czas trwania wizyty, wpisywane hasła do wyszukiwania, odwiedzane podstrony.

Powyższe informacje są wykorzystywane przede wszystkim w celu zapewnienia poprawnego i bezpiecznego działania naszej strony, ale także dla w celu statystycznej, anonimowej analizy ruchu sieciowego oraz poprawy jej atrakcyjności i funkcjonalności. Dzięki tak zebranym informacjom możliwe jest sprawne korzystanie z określonych funkcjonalności, ale także budowanie statystycznych analiz dotyczących wizyt użytkowników i ich zachowań na stronie, a następnie poprawa jakości naszych usług oraz dostosowanie do nich treści i funkcjonalności strony internetowej. Informacje te są poddawane statystycznej ocenie i nie są używane do identyfikacji osób odwiedzających stronę internetową.

Używamy zarówno czasowych (na jedną sesję), jak i stale działających plików cookies. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień. Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony.

Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie. Informacje dotyczące ustawień przeglądarki internetowej dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Korzystanie z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów.

                                                                                

Formularz kontaktowy

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane